top of page

NORA UN GIDA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ
AYDINLATMA METNİ

1.VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Nora Un Gıda ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede İş Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik Verisi

Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, kan grubu, baba adı

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Finansal Veri

Önceki maaş bilgileri, talep edilen aylık ücret bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

(Açık rızanızın alınması gerektiği durumlarda açık rızanız alınmaktadır.)

Engelli durumu (bedeni arızanın varlığı), geçirilmiş önemli rahatsızlıklar, sağlık bilgileri, adli sicil kaydı, boy-kilo bilgileri, sigara kullanılıp kullanılmadığı bilgisi

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, bölümü, başlama-bitirme yılı, mezuniyet derecesi, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı,

Mesleki Deneyim

Önceki işyeri adı-telefonu, görevi, departmanı ve birimi, unvanı, amirinin adı-soyadı-görevi, son işe giriş tarihi, işe giriş-çıkış tarihleri, ayrılış nedeni, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalıştığı projeler, sürücü belgesi bilgileri, bilgisayar becerileri

Görsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

Diğer

Askerlik durumu, terhis tarihi ve yeri, performans bilgisi, referans bilgileri, adli sicil kaydı, talep edilen pozisyon ve maaş beklentisi

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak;

 1. Bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz yazılı veya elektronik ortamda yayımlanan her türlü başvuru formları ile,

 2. Elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırmış olduğunuz öz-geçmişleriniz ve işe başlama formu ile,

 3. Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil vb. iletişim yöntemleri, yazılımlar ve uygulamalar ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,

toplanan verileriniz aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile çalışan adayı/çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,

 • Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi,

 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi,

 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması ve özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket bünyesinde fiziki arşivlerde ve/veya bilgisayar ortamında uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri kapsamında;

 • Şirketimiz tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel/kanuni/işletmesel faaliyetlerin yürütülmesi,

 • Şirketimiz ve Grup Şirketleri’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla,

 • iş başvurusunda bulunan kişinin başkaca pozisyonlarda yahut ileride boşalacak pozisyonlarda değerlendirilmek üzere;

işleme amaçlarıyla aynı ve bunlarla sınırlı olarak, Şirket’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılması, Grup Şirketlerimizle, İş Ortaklarımızla, Tedarikçilerimizle, bağımsız denetim şirketleriyle, Şirketimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarıyla, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak paylaşılabilmektedir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme,

 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak; adınızı, soyadınızı, başvuru yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, yabancı iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı ve talebinizin konusunu içerecek şekilde kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Elektronik posta aracılığıyla yapacağınız başvurularınızı info@noraun.com adresine; yazılı başvurularınızı İstiklal Mah. Hacı Bayram Veli Bul. No:65/A Polatlı / ANKARA adresine iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir faaliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

bottom of page